iRampa

Podrobná pravidla soutěže „iRampa“

I. Obecná ustanovení

 1. Soutěž iRampa (dále jen „soutěž“) se koná na území České republiky. Soutěž probíhá jako hlasovací anketa o nejlepší kapelu, přičemž o vítězi rozhodnou čtenáři. Charakter žánru není omezen (ustanovení bodu 3 však není dotčeno). Do soutěže mohou soutěžící přihlašovat svá videa se svými originálními písničkami.
 2. Organizátorem soutěže je společnost MAFRA, a. s., se sídlem Praha 5, Karla Engliše 519/11, PSČ 150 00, IČ: 45313351, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka č. 1328 (dále jen „organizátor“ nebo „MAFRA“).
 3. Spoluorganizátorem Soutěže je LONDA spol. s r. o., IČ 49241931, se sídlem Praha 1 - Nové Město, Na příkopě 859/22, PSČ 110 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 20283 (dále jen „spoluorganizátor“ nebo „spoluorganizátor soutěže“). Spoluorganizátor je provozovatelem rozhlasového vysílání s názvem programu Rádio Impuls a rádio RockZone 105,9. 
 4. Účastníkem soutěže se stane kapela (všichni její členové), která vyplní formulář soutěže na www.idnes.cz/irampa (dále také jen „soutěžní stránka“), zašle do 31. května 2015 soutěžní video s nahrávkou své kapely, splní ostatní podmínky soutěže a bude organizátorem vybrána do krajského kola. Organizátor si vyhrazuje právo vyloučit z účasti v soutěži (nezařadit do soutěže) zejména ty kapely, které nebudou svým charakterem odpovídat charakteru soutěže nebo struktuře ostatních přihlášených kapel. U osob mladších 18 let si organizátor soutěže vyhrazuje právo podmínit jejich další účast v soutěži písemným souhlasem jejich zákonných zástupců.
 5. Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci organizátora a spoluorganizátora (a kapely, v nichž tito působí, neurčí-li organizátor jinak).
 6. Vstupem do soutěže se všichni účastníci zavazují dodržovat její pravidla a činí prohlášení předpokládaná v těchto podmínkách. Osoba vyplňující formulář prohlašuje, že jak ona, tak ostatní členové kapely splňují podmínky pro účast v soutěži a zavázali se dodržovat tato pravidla.
 7. Každá kapela může do soutěže přihlásit maximálně 1 video.

II. Mechanismus soutěže

 1. Soutěž bude probíhat od 4. 5. 2015 do 30. 6. 2015.
 2. Do krajského kola vybere odborná porota maximálně 10 videí.
 3. Soutěž bude probíhat ve formě krajských (regionálních) kol, českého a moravského semifinále a celostátního finále. Podrobnosti budou zveřejněny na soutěžní stránce.
 4. Vítěze soutěže určí veřejnost hlasováním. Při shodném počtu hlasů rozhodne los, neurčí-li organizátor jinak.
 5. Vítězové krajských kol získají rozhovor v MF DNES a na krajském webu iDNES.cz, o vítězích českého a moravského semifinále bude připraven profilový článek v MF DNES a vítěz celostátního finále získá on-line rozhovor na serveru iDNES.cz, zahrání singlu na rádiu RockZone 105,9, redakční podporu ve vysílání Rádia Impuls, puštění videa na TV Óčko a vystoupení na červencovém Festivalu v ulicích v Ostravě. Účastníci se zavazují poskytnout organizátorovi součinnost k těmto činnostem. Pro užití děl v rámci těchto činností vytvořených či užitých platí čl. III. těchto pravidel.
 6. V každém kraji může čtenář dát svůj hlas 1 kapele. Organizátor je oprávněn přijmout vhodná opatření pro omezení duplicitního hlasování či pokusů o nekorektní ovlivnění hlasování. V případě pochybností o hlasování rozhoduje organizátor s konečnou platností. V případě, kdy by hlasování bylo zmanipulováno z iniciativy kapely (či existuje důvodné podezření z takové manipulace), vyhrazuje si organizátor právo kapelu ze soutěže vyřadit.
 7. Do hodnocení soutěže bude zařazena každá kapela, která splní pravidla této soutěže, bude vybrána odbornou porotou a nebude vyloučena organizátorem. Organizátor je oprávněn vyřadit ze soutěže zaslaná jednotlivá videa (a případně celou kapelu, jejíž videa budou obsahovat následující prvky):
  • která nebudou autorským dílem členů kapely (jak text, tak hudba),
  • která budou obsahovat prvky násilí, vulgární, rasistické či jiné nevhodné prvky,
  • která budou porušovat či by mohly porušovat práva třetích osob či budou obsahovat prvky, jejichž užití anebo šíření by porušovalo práva třetích osob,
  • která by mohla poškodit pověst či dobré jméno MAFRA anebo jejích produktů, či osob tvořících s MAFRA koncern,
  • k nimž by nemohla MAFRA získat licenci předpokládanou v těchto podmínkách,
  • která budou v rozporu s těmito pravidly,
  • která budou ve špatné technické kvalitě,
  • která budou, či by mohla být, jinak v rozporu s českým právním řádem, veřejným pořádkem či dobrými mravy, nebo
  • pokud kapela (její účastníci), která video do soutěže přihlásila, sdělí při registraci nepravdivé údaje.

III. Autorská a osobnostní práva, ochrana osobních údajů

 1. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, že organizátor a spoluorganizátor je oprávněn užít jím předané osobní údaje v rámci komunikace soutěže, a to i ve sdělovacích prostředcích. Účastí v soutěži každý účastník souhlasí s tím, aby organizátor pořizoval v souvislosti s jeho účastí v soutěži jeho zvukové anebo zvukověobrazové záznamy a fotografie a užíval je v souladu s těmito pravidly.
 2. Každý z účastníků soutěže poskytuje zasláním svých osobních údajů do soutěže výslovný souhlas s tím, aby organizátor tyto osobní údaje zpracoval ve své marketingové databázi za účelem nabízení obchodu a služeb; souhlas je poskytován na dobu do jeho odvolání účastníkem.
 3. Organizátor tímto informuje každého účastníka, který poskytl v soutěži svoje osobní údaje ke zpracování, o jeho právech vyplývajících ze zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů v platném znění (dále jen „zákon“), tj. zejména o tom, že poskytnutí těchto údajů je dobrovolné, že účastník má právo přístupu k nim a že má právo při porušení zákona se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů s žádostí o zajištění nápravy, jakož i o dalších právech vyplývajících z §§ 11 a 21 tohoto zákona. Souhlas ke zpracování údajů může být za podmínek zákona kdykoliv odvolán.
 4. Každý z účastníků soutěže poskytuje odesláním odpovědi organizátorovi soutěže výslovný souhlas ve smyslu ustanovení § 7 zákona č. 480/2004 Sb. s tím, že mu budou organizátorem soutěže zasílána nevyžádaná obchodní sdělení na jeho adresu vč. elektronické. Tento souhlas může být kdykoliv bezplatně odvolán na adrese sídla organizátora, v servisních centrech organizátora, jejichž adresy jsou uvedeny na internetových stránkách www.mafra.cz, nebo e-mailem zaslaným na adresu osobni.udaje@mafra.cz.
 5. Zasláním videa do soutěže účastníci potvrzují, že jsou všichni účastníci či některý z nich:
  • autorem jak textové tak hudební složky videa a že tyto jsou původní,
  • výkonnými umělci, jejichž výkony jsou užity v rámci videa či získali od takových výkonných umělců práva, která mu (jim) umožňují udělit souhlas s užitím výkonů v rámci videa podle těchto pravidel,
  • výrobcem příslušného zvukověobrazového záznamu, či od výrobce získal(i) práva, která mu (jim) umožňují udělit souhlas s užitím videa podle těchto pravidel,
  • autorem ostatních autorských děl užitých v rámci videa (např. prvků choreografie, výtvarných děl apod.) či získali od takových autorů práva, která mu (jim) umožňují udělit souhlas s užitím videa podle těchto pravidel,
  • zveřejněním videa podle těchto pravidel nebude porušen žádný jeho (jejich) závazek vůči třetím osobám, nebudou neoprávněně zasažena autorská ani jiná práva či oprávněné zájmy třetích osob (zejm. právo na ochranu osobnosti či dobré pověsti třetích osob),
  • veškeré finanční nároky třetích osob vyplývající z užití děl v rámci videa užitých a příslušných výkonů výkonných umělců (vč. nároků na odměnu za pořízení a použití podobizen a obrazových snímků fyzických osob) byly ke dni zaslání videa do soutěže uspokojeny.
 6. Zasláním videa do soutěže účastníci udělují organizátorovi a spoluorganizátorovi a případně osobám, jež budou partnery (sponzory) soutěže bezúplatně nevýhradní (pod)licence k:
  • užití tohoto videa v souvislosti se soutěží a za účelem propagace soutěže, zejména tedy k jeho rozmnožování a sdělování veřejnosti prostřednictvím soutěžní stránky, na stránce soutěže na www.idnes.cz/irampa a v pořadech věnovaných soutěži v rámci televizního a rozhlasového vysílání i na dalších webových stránkách a v dalších médiích, zejména v médiích provozovaných organizátorem a spoluorganizátorem, společností Stanice o, a.s. (zejména TV stanice rodiny Óčko),
  • reklamním účelům organizátora a spoluorganizátora, a dále společností Stanice O, a.s., IČO 26509911 a LIN a.s., IČO: 25720767. (vždy však alespoň v nepřímé v souvislosti se soutěží),
  • vysíláním (včetně internetového vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání) v rámci programu TV provozovaných Stanicí O, a.s. (aktuálně Óčko, Óčko GOLD a/nebo Óčko Expres),
  • vysíláním (včetně internetového vysílání a audiovizuálních mediálních služeb na vyžádání) v rámci rozhlasových stanic provozovaných spoluorganizátorem anebo LIN a.s. (aktuálně Rádio Impuls, Český Impuls a RockZone 105,9).

Licence je udělována ohledně užití podle písm. a) a b) ke všem způsobům užití videa a u užití podle písm. c) a d) k užití v rozsahu v nich uvedeném, a to s právem poskytovat podlicence. Licence je udělována pro celosvětové území, na dobu trvání majetkových autorských práv, resp. trvání příslušných souvisejících práv a bez množstevního omezení. V rámci užití videa je z licence oprávněná osoba oprávněna užít videa vcelku nebo jeho část, nejen v jeho původní podobě (tj. v jaké byl účastníkem odevzdán), ale i v podobě autorského či neautorského díla vzniklého úpravou a jinou změnou videa, spojením s jinými autorskými díly (včetně reklamy) i s textem, obrazem, fotografií nebo zvukem neautorského charakteru, zařazením do souboru děl autorského i neautorského charakteru; k tomu účelu je MAFRA oprávněna dílo videa upravovat a jinak měnit. Licence je udělována z titulu práva autorského ve vztahu k videu jako autorskému dílu a všech jeho složek (autorských děl v rámci videa užitých), z titulu práv výkonných umělců, jejichž umělecké výkony jsou  ve videu užity, a z titulu práva výrobce zvukověobrazového, případně zvukového záznamu.

IV. Závěrečná ustanovení

 1. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo soutěž kdykoliv zkrátit, přerušit nebo zrušit či změnit její pravidla. Změna pravidel bude zveřejněna na soutěžní stránce.
 2. Organizátor soutěže si vyhrazuje právo ve sporných případech rozhodnout s konečnou platností dle vlastního uvážení.
iDNES.cz Rádio Impuls
DNES RockZone
ÓČKO iZkušebna